در آزمایشگاه وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرند از جنس پلاستیکی می باشند. وسایل مختلفی در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. این پلاستیک ها خوبی ها و بدی هایی دارند که بر آزمایشات تاثیر می گذارند.