در آزمایشگاه وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرند از جنس شیشه ای می باشند. این شیشه آلات آزمایشگاهی با وسایل مختلفی در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. این شیشه ها خوبی ها و بدی هایی دارند که بر آزمایشات تاثیر می گذارند. در اواسط قرن 18 لاوازیه کشف کرد که مواد شیمیایی درون شیشه آلات، ممکن است باعث حل شدن شیشه گردیده و آن را تغییر دهند. در اوایل قرن 19 استاتس اعلام کرد که موادی مانند مواد قلیایی که در ظروف آزمایشگاهی استفاده می شوند باعث از بین رفتن این ظروف می شوند.