شامل اسپاتول ، برس شستشو آزمایشگاهی ، بی جی باتل ، پایه بورت ، پارافیلم، پنس و ..